KİRALIK EV / KİRALIK DAİRE İÇİN KİRA KONTRATI

  KONUT KİRA KONTRATI

  Ev kira Kontratı, Mülk Kira Kontratı, Daire Kira Kontratı, Emlak Kira Kontratı, Konut Kira Kontratı, Mesken Kira Kontratı..)
  Kira; bir mal veya mülk sahibinin, mal veya mülkün kullanım hakkını kiracının vereceği önceden belirlenmiş bedel karşılığında ve belirli süre için kiracıya bırakmasıdır.
  Kira kontratı ( kira sözleşmesi ) ise aslında kiracı (gerçek ya da tüzel kişi) ile mal/mülk sahibi olan (gerçek ya da tüzel kişi) arasında yapılan bir kontrattır. Diğer bir ifadeyle iki taraf arasındaki kira ilişkisini düzenleyen yazılı imzalı evraka kira kontratı ( kira sözleşmesi ) denir.


Kira Kontratı Örneği


KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ
Konutun Bağlı Olduğu Tapu Dairesi
(Bu alana kiraya konu olan konutun bağlı olduğu tapu dairesi yazılmalı)
Konutun İlçesi ve İli
(Bu alana konutun bulunduğu ilçe ve il bilgisi yazılmalı)
Konutun Mahallesi
(Bu alana konutun tapudaki "mahallesi" hanesinde yazan yazılmalı)
Konutun Caddesi ve Sokağı
(Bu alana konutun cadde veya sokak yazılmalı)
Konutun Kapı Numarası
(Bu alana apartmanın kapı numarası ve dairenin kapı numarası yazılmalı)
Kiralananın Cinsi
(Bu alana Örneğin : müstakil ev, apartman dairesi vb. yazılmalı)
Kiraya Verenin Adı ve Soyadı
(Bu alana konutu kiraya verenin tam adı ve soyadı / şirketse tam ünvanı yazılmalı)
Kiraya Verenin T.C. Kimlik Numarası
(Bu bölüme konutu kiraya verenin T.C. Kimlik numarası / şirketse vergi dairesi ve numarası yazılmalı)
Kiraya Verenin Adresi
(Bu alana konutu kiraya verenin tam adresi yazılmalı)
Kiraya Verenin Telefon Numarası
(Bu alana konutu kiraya verenin tam adresi yazılmalı)
Kiracının Adı ve Soyadı
(Bu alana kiracının tam adı ve soyadı / şirketse tam ünvanı yazılmalı)
Kiracının T.C. Kimlik Numarası
(Bu alana kiracının T.C. kimlik numarası / şirketse vergi dairesi ve numarası yazılmalı)
Kiracının Açık Adresi
(Bu alana kiracının tam adresi yazılmalı)
Kiracının Telefon Numarası
(Bu alana konutu kiraya verenin tam adresi yazılmalı)
Sözleşmenin Başlangıç Tarihi
(Bu alana kira kontratının başlangıç tarihi yazılmalı)
Sözleşmenin Geçerlilik Süresi
(Bu bölüme kira sözleşmesinin geçerlilik süresi yazılmalı)
Yıllık Kira Bedeli
(Bu bölüme kira bedelinin yıllık toplamı yazılmalı)
Aylık Kira Bedeli
(Bu bölüme her ay ödenecek kira bedeli yazılmalı)
Aylık Kira Bedelinin Ödeme Şekli
(Bu bölüme örneğin; her ayın beşinci günü akşamına kadar, .........Bankası, TR00045...............IBAN numaralı hesaba yazılmalı)
Konutun Kullanım Amacı
(Bu bölüme yalnızca mesken (konut) olarak yazılmalı)
Konutun Durumu
(Bu bölüme örneğin; iç-dış kapılar, pencereler vb sağlamdır. kullanılmaya elverişlidir yazılmalı)
Konut ile Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar
(Bu bölüme, örneğin; ………. marka kombi, elektrik (endeks:………), su (endeks:……), doğalgaz (endeks:………) , sayaçlar, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı. yazılmalı)
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Konut Sahibi
İsim / imza


GENEL KOŞULLAR
(Meskenler/Konutlar İçin)
 1. Kiracı, kiralanan evi / daireyi / mülkü özenle kullanacaktır.
 2. Kiracı, kiralanan konutun çevresinde oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranacaktır.
 3. Kiracı, kiralanan konutu kısmen veya tamamen 3. kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez, devredemez ve temlik edemez.
 4. Kiracı, konut sahibinin yazılı imzalı izni olmadıkça, kiralanan konutta değişiklik yapamaz; aksi halde, oluşacak zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal konut sahibine haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralanan konutta yapılması gereken onarımları ve ilaveleri, konut sahibine bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulu yönetim kararları doğrultusunda kendisine tebliğ edilen hususları, konut sahibine haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu yönetim kararı doğrultusunda, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanan konutta yapılan ya da yapılacak onarımlara katlanmak ve kiralanan konuttaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak veya yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralanan konutun mülkiyet hakkından doğan vergileri konut sahibine, kullanımdan doğan vergi (örneğin ; çevre temizlik vergisi) ve harçları kiracıya aittir.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, konutu aldığı şekilde, konut sahibine teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, konut sahibine teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin ev sahibine ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralanan konutu iyi ve kullanılmaya uygun halde teslim edildiği asıldır. Aksi bir durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralanan konutun normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralanan konutun gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. kiralanan konutun boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralanan konutu boşaltılmaması nedeni ile ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralanan konuta yaptığı kalıcı ilaveler ve lüks işlemlerin bedelini konut sahibinden isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları konut sahibine bırakmak zorundadır.
 17. Kiracı, konut sahibinin yazılı imzalı onayını almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, kablolu televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Konut Sahibi
İsim / imza


ÖZEL KOŞULLAR
(Meskenler/Konutlar İçin)
 1. Kiralanan konuta ortak kiracı alınamaz.
 2. Kiralanan konut, mesken dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralanan konutta, kiracı, eşi,çocukları ve kiracının birince derece yakın akrabalarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, ev sahibinin …………… Bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
 5. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.
 6. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, ödemediği taktirde %3 gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı binayı tahliye edip anahtarı teslim etmediği taktirde kira devam eder.
 7. Kiralanan konutun kapıcı giderleri, yakıt ve genel apartman giderlerini kiracı ödeyecektir.
 8. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya hazır durumda teslim edilmiştir.
 9. Kiracı, evi özenle kullanacak; ev sahibi de gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde "teknik olanaksızlar hariç" yaptıracaktır.
 10. Kiracı, su ve elektrik aboneliğini kendi üzerine yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kapatarak "borcu yoktur" kağıdını alarak, buna ilişkin evrak fotokopisini konut sahibine verecektir.
 11. Kiracı, 10 iş günü içinde, aile beyannamesini ..... Mahallesi Muhtarlığı'na verecektir.
 12. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar için, ......Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
  İşbu sözleşme imza edildiği anda yürürlüğe girmiş sayılır. Kontrat taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek 17 (on yedi) genel ve 12 (on iki) özel koşuldan ibaret olarak 3 sayfa ve iki nüsha olarak imzalanmış birer tane kiracı ve konut sahibine verilmiştir. ../../20..
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Konut Sahibi
İsim / imza

Kira kontratları örneği indirmek için TIKLAYINIZ