KİRALIK EV / KİRALIK DAİRE İÇİN KİRA KONTRATI

  Kiracı için kira kontratı düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler

 1. Kira kontratı söz konusu olduğunda, öncelikle konunun uzmanı yetkili kişi ve şirketlerden destek almak birçok riskin her iki taraf için de görülmesi ve bu riskler karşısında ne yapılacağı konusunda yazılı kararlara varmak açısından düşünülmesi gerekli bir yoldur. Ancak yine de kira kontratlarının dikkatlice incelendikten sonra imza edilmesi ve taraflara özel kira kontratı hazırlanması önemlidir.
 2. Kira kontratı imzalanan karşı tarafın, evin / gayrimenkulün sahibi veya intifa hakkı sahibi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kira kontratı imzalanan karşı taraf evin / işyerinin / gayrimenkulün sahibi değilse, kanuni bir vekillik durumu olup olmadığı araştırılmalıdır. ( Tapu senedi örneğine veya vekâletnameye bakın).
 3. Kira kontratında yazılmış olan emlak adresinin, kiralanmakta olan evin / işyerinin / gayrimenkulün adresi olup olmadığını kontrol edilmeli. Kiraladığınız yerin farklı çıkması, resmi başvurularınızın sonuçsuz kalmasına ya da uzamasına neden olabilir.
 4. Kira kontratı evi kiralayacak taraf ya da taraflarca birlikte, varsa kefil kişiler ve her iki tarafın da rızası varsa noterde imza edilebilir. Notere intikal eden ve noterde imzalanan kira kontratlarının her nüshasına, her yıl kanunlarda belirtilen değerdeki damgapulu yapıştırılması zaruridir. Kira kontratındaki pul, üzerine tarih atılarak imzalanmalıdır. Sadece iki taraf arasında imza edilen konut kira kontratlarında damga pulu zorunluluğu kaldırılmıştır.
 5. Kira kontratı her iki tarafın isteği ile tapuya yazdırabilir. Tapuya kaydedilen kira kontratı, kiracıya bazı haklar sağlar. Böyle bir durumda kiracı, kiralama süresince kontrattan doğan haklarını hem 3. kişilere, hem olası bir satış durumunda, gayrimenkulü satın alan yeni mülk sahibine karşı ileri sürebilir.
 6. Kira kontratında kiralanacak eve / konuta ait, geçmişten kalan her türlü borçların kiracıya ait olmadığı açık bir şekilde yazılmalıdır. Yine bu konu ile ilgili olarak kira kontratında; bu borçtan dolayı oluşabilecek zararın ( elektrik kesilmesi, su kesilmesi, vb.) evin / konutun sahibi tarafından karşılanacağı ve borçtan dolayı oluşan durumun ortadan kaldırılmasının konut sahibinin sorumluluğunda olduğu, açık bir şekilde ve süre belirtilerek net bir şekilde yer almalıdır.
 7. Kira
   Kontratı

              (Kira kontratları hakında önemli bilgiler TRT)

 8. Kira kontratında konutun kiracısının evi ya da işyerini 3. kişilere kiralayıp kiralayamayacağı kontrattaki bir madde ile açıklığa kavuşturulmalıdır. Kira sözleşmesi dışında kiracı 3. bir tarafa evi devrettiğinde 3. kişi kira bedelini ödese de bu durum bu kişiyi kiracı statüsüne sokmaz.
 9. Kira kontratında, kira bedeli olarak belirtilen tutarın, aylık ve yıllık tutarı ayrı ayrı mutlaka belirtilmedir
 10. Kira kontratında, kira bedeli olarak belirtilen tutarın, yılın/yılların hangi dönemlerinde ve hangi artış oranı ya da artış kriteri baz alınarak artırılacağının çok açık bir şekilde yazılı olmalıdır. Her iki tarafı da korumak ve adilane bir yaklaşımlar kira kontratında kira artışında belirlenen dönemlerdeki ÜFE oranı yazılabilir. Ancak kiralanacak emlağın bulunduğu muhitte, ileride olacağı bilinen ve kira fiyatlarını arttıracak ya da düşürecek bir gelişme varsa bunu kira kontratında artış maddesini hazırlanırken göz önünde bulundurulmalı. Kira bedeli artırımı veya kira bedeli indirimi durumlarına taraflar anlaşamıyor ve Yasal arayışlar içinde olurlar ise bu konuda ilgili merci Sulh Hukuk Mahkemeleri'dir.
 11. Kira bedelleri posta şubeleri ( Posta Müdürülüğüne bağlı) ve banka üzerinden (Olası EFT ve havale masrafları kiracıya aittir.) yatırılmalıdır. Bunun için kira kontratlarında, hangi isme veya bankaya yatırılacağı, evin sahibinin banka hesap bilgileri belirtilmelidir. Kira bedelinin ne zaman, hangi günler ( iş günleri dikkate alınmalıdır. Örneğin; Her ayın ilk 5 iş günü içerisinde…) yatırılacağının yazılması olası gelişmelere karşı toleranslı olunması için önemlidir. Eğer kira kontratlarında belirli bir gün aralığı verilmemişse, bu durumda kira bedelinin her ayın 15. günü sonuna kadar ödenmesi gerekir. Aylık kira bedelleri makbuz, dekont, imzalı kağıt vb gibi bir yazılı belge karşılığında ödenmeli ve belgeler saklanmalıdır. Herhangi bir yazılı belge ile kanıtlanamayan ödenmiş kira bedelleri ileride kiracıdan ya yeniden alınabilir ya da taşınmazı boşaltması için sebep oluşturabilir.
 12. Konutun içinde veya dışında ilave ve tadilat gerektiren bir durum olduğunda, ev/mülk sahibi kiracının veya vekillerinin yazılı onayını almak şartı ile tüm masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere yaptırmalıdır. Kiracı kendi kendine ev/mülk sahibinin rızası ve yazılı onayı olmadan tadilat ve ilaveler yapamaz, bunların masraflarını ev/mülk sahibinin yazılı onayı olmadan kiradan kesemez ve bedelini ödeyerek yaptırdığı tadilat ve ilaveleri sözleşme sonunda evde bırakır.
 13. Birer yıllık kira kontratlarının sonunda, yasalar çerçevesindeki zaruri gerekçelerle veya iki tarafın anlaşması ile kira durumunun kalkacağı ile ilgili altı ay öncesinden karşı tarafa bildirimde bulunmak kira kontratında bir madde olarak bulunmalıdır. Kiralayan evi/mülkü boşaltacak ve kira kontratını sona erdirecekse sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce ev/mülk sahibine yazı ile bildirimde bulunmalıdır.
 14. Kiracı tüzel kişi ise olup iflas ederse ve geçmişte ödenmemiş kira bedelleri ve gelecekteki kira ödemeleri için garanti veremiyorsa, kira kontratı iptal olabilir. Ayrıca; Kira kontratı süresince kiralayan konuta ve çevreye zarar veriyorsa, ev/mülk sahibi tarafından boşaltma davası açılabilir.
 15. Depozito; genellikle kiracının, kiralanan ev/mülk kiralamaktan vazgeçerek boşaltması durumunda, ev veya işyerine borç olarak yazılan ödemeleri ve ev ya da işyerine verilmesi muhtemel maddi zararlar karşılığında teminat olarak alınan paradır. Kiralanacak emlak için depozito verilecekse, depozitonun tutarı, hangi durumlara karşılık verildiği ve hangi şekilde ve ne zaman kiracıya geri verileceği kira kontratlarında belirtilmelidir. Geri ödeme zamanı düşünülerek depozitonun enflasyon karşısında değerinin nasıl korunacağı ayrıca belirtilmelidir. Bununla birlikte, evin ve demirbaşların durumu kontrol edilip ve kira kontratında yazılmalıdır.
 16. Kira kontratından bağımsız olarak kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kiracı site ve apartman genel giderlerin ve aidatını ödemek zorundadır. Yine kira kontratı içinde ayrıca yazmasa da, apartman ve site içinde uyulması gereken asayiş kurallarına uymak ve site yönetimi tarafından kararlaştırılan kurallara riayet etmek zorundadır. Kira kontratında bu yönde bir açıklama yer almalıdır.

Kira Kontratı Örneği


KİRA KONTRATI / KİRA SÖZLEŞMESİ
( Meskenler İçin )
Konutun Tapu Dairesi
(Bu bölümde kiralanmakta olan taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılmalı)
Mahallesi
(Bu bölümde tapu kayıtlarında "mahallesi" hanesinde yazan yazı yazılmalı)
Caddesi ve Sokağı
(Bu bölümde caddesi veya sokağı yazılmalı)
Apartman ve Daire Kapı Numarası
(Bu bölümde apartmanın kapı numarası ve dairenin kapı numarası yazılmalı)
Kiralananın Cinsi/Tanımı
(Bu bölümde Örnek : bahçeli müstakil ev gibi yazılmalı)
Kiraya Verenin Adı/Soyadı
(Bu bölümde ev sahibinin adı ve soyadı / şirketse ticari ünvanı yazılmalı)
Kiraya Verenin TC. Kimlik Numarası
(Bu bölümde ev sahibinin T.C. Kimlik numarası / şirketse vergi dairesi ve numarası yazılmalı)
Kiraya Verenin İkamet Adresi
(Bu bölümde ev sahibinin açık adresi yazılmalı)
Kiracının Adı/Soyadı
(Bu bölümde kiracının adı ve soyadı / şirketse ticari ünvanı yazılmalı)
Kiracının TC. Kimlik Numarası
(Bu bölümde kiracı T.C. kimlik numarası / şirketse vergi dairesi ve numarası yazılmalı)
Kiracının Tam Adresi
(Bu bölümde kiracının açık adresi yazılmalı)
Sözleşme Başlangıç Tarihi
(Kira kontratının başlangıç tarihi belirtilemli)
Sözleşme Süresi
(Bu bölümde kira kontratının geçerlilik süresi yazılmalı)
Yıllık Kira Bedeli
(Bu bölümde yıllık kira bedelinin toplamı yazılmalı)
Aylık Kira Bedei
(Bu bölümde her ay ödenecek aylık kira bedeli yazılmalı)
Aylık Kira Tutarının Ödeme Şekli
(Bu bölümde örneğin; her ayın üçüncü günü akşamına kadar, .........Bankası, ..... Şuebsindeki, TR099000045...............IBAN numaralı hesaba yazılmalı)
Konutun Kullanım Şekli
(Bu bölümde yalnızca konut olarak yazılmalı)
Kiralanan Konutun Durumu
(Bu bölümde örneğin; sağlam ve kullanılmaya elverişlidir yazılmalı)
Konut ile Birlikte Teslim Edilmiş Demirbaşlar
(Bu bölümde, örneğin; ………. marka-model kombi, elektrik sayacı(endeks:………), su sayacı(endeks:……), doğalgaz sayacı(endeks:………) , varsa su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı. yazılmalı)
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Mülk/Konut Sahibi
İsim / imza
GENEL KOŞULLAR
(Meskenler/Konutlar İçin)
 1. Kiracı, kiralanan evi/mülkü özenle kullanacaktır.
 2. Kiracı, evin/mülkün çevresinde oturanlara iyi niyet kuralları çerçevesinde davranacaktır.
 3. Kiracı, evi/mülkü kısmen ya da tamamen 3. kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez, devir edemez ve temlik edemez.
 4. Kiracı, konut sahibinin / ev sahibinin yazılı imzalı onayı olmadıkça, kiralanan evde/mülkte değişiklik yapamaz; aksi halde, oluşacak zararı karşılamak zorundadır.
 5. Kiracı, evde / dairede / konutta yapılması gereken onarımları ve ilaveleri, mesken sahibine / mülk sahibine bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 6. Kiracı, kat malikleri yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine tebliğ edilen konuları, ev sahibine / mesken sahibine haber vermek zorundadır.
 7. Kiracı, kat malikleri yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kiralanan evde/mülkte yapılan ya da yapılacak onarımlara katlanmak ve kiralanan evdeki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak veya yaptırmak ve giderlerini bizzat karşılamak zorundadır.
 9. Kiralanan evin/mülkün mülkiyet hakkından doğan vergileri ev sahibine, kullanımdan doğan vergi (örneğin ; temizlik vergisi) ve harçları kiracıya aittir.
 10. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Yoksa, kiralanan evle birlikte teslim edilen demirbaşlar, alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin ev sahibine ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 11. Kiralanan evin / konutun iyi ve kullanılmaya uygun halde teslim edildiği esastır. Aksi bir durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralanan evin / konutun normal olağan kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 12. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satışa çıkartılması halinde, kiralanan evin gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 13. Kiralanan evin /konutun boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, evin boşaltılmaması nedeni ile ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 14. Kiracı, evde, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 15. Kiracı, kiralanan eve yaptığı kalıcı ilaveler ve lüks işlemlerin bedelini ev sahibinden isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları ev sahibine bırakmak zorundadır.
 16. Kiracı, ev sahibinin yazılı imzalı onayını almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, kablolu televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Mülk/Konut Sahibi
İsim / imza
ÖZEL KOŞULLAR
(Meskenler/Konutlar İçin)
 1. Kiralanan mülke ortak kiracı alınamaz.
 2. Kiralanan konut, mesken harici başka bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralanan konutta, kiracı, eşi,çocukları ve kiracının birince derece akrabalarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, ev sahibinin (PTT) Posta Müdürlüğü aracılığıyla …………… adına…………… Bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
 5. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.
 6. Kiralanan konutun kapıcı giderleri, yakıt ve genel apartman giderlerini kiracı ödeyecektir.
 7. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya hazır durumda teslim edilmiştir.
 8. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç- yaptıracaktır.
 9. Kiracı, su ve elektrik aboneliğini kendi üzerine yaptıracak, sözleşme sonunda "borcu yoktur" kağıdını alacak, buna ilişkin makbuz fotokopisini ev sahibine verecektir.
 10. Kiracı, 7 (yedi) iş günü içinde, aile beyannamesini ..... Mahallesi Muhtarlığı'na verecektir.
 11. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar için, ....ili, ......Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 12. Kiracı ev/mülk sahibine teminat (depozito) olarak ........ verilmiştir. Sözleşme sonunda evi/mülkü boşaltması halinde evin/mülkün kira, elektrik, su, doğalgaz, çevre temizlik vergisi, yönetim giderleri, apartman genel giderleri hesaplanıp, varsa borç ödenip, evde olağan kullanım dışı bir hasar verilmişse hasar bedeli düşülüp, kalan kısım evin/mülkün hasarsız ve olarak boş teslimini müteakip ev/mülk sahibi tarafından kiracıya hemen iade edilecektir.

 13. İşbu sözleşme imzalandığından itibaren yürürlüğe girer. Kontrat taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek 16 (on altı) genel ve 12 (on iki) özel koşuldan ibaret sayfa ve iki nüsha olarak imzalanmış birer tane kiracı ve konut sahibine verilmiştir. ../../...
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Mülk/Konut Sahibi
İsim / imza

Kira kontratları örneği indirmek için TIKLAYINIZ